Živinarstvo

Uzgoj tovnih ćuraka

Uzgoj ćuraka je prevashodno radi veoma kvalitetnog mesa, bogatog proteinima. Uzgoj ćuraka je sličan uzgoju pilića, ali je zahtevnije. Ćurke su krupnije od pilića, pa se i za krupnije ćuriće treba obezbediti više prostora. Treba ima [...]

Saveti za uzgoj gusaka

Gajenje domaćih gusaka je zbog mesа, masti, jaja i perjа koje je jako cenjeno, a dobija se čijanjem. Držanje gusaka je najčešće na područjima uz reke. Hrani se pašom, kao glavnom hranom. Otpornа je životinja. Za [...]

Saveti za uzgoj činčila

Činčila je egzotični glodar koji pripada porodici miševa viskača. Noćna je životinja jer danju miruje a aktivna je noću kada se i hrani. Krzno činčile spada u najkvalitetnija krzna, zbog čega je u prirodi ova vrta [...]

Kvalitet jaja za potrošnju

Kvalitet jaja se određuje na osnovu njihovih spoljašnjih i unutrašnjih osobina. One osobine koje može da oceni potrošač čine tzv. konzumni kvalitet. Od spoljašnjih osobina najvažnije su veličina (masa) , oblik jajeta, boja, čistoća i građa [...]

Upravljanje proizvodnjom jaja za potrošnju pomoću računara

Razvoj informacijskih tehnologija učinio je da se danas na nov način upravlja živinarskom proizvodnjom. Upotreba računara kao savremenog sredstva automatskog upravljanja i kontrole parametara proizvodnje i prikupljanja podataka menja dosadašnju predstavu o upravljanju proizvodnjom. Ne postavlja [...]

Isplativost proizvodnje jaja za potrošnju

Mnogi, ako ne svi čitaoci ove publikacije, svakako će se upitati: da li se isplati proizvoditi jaja za potrošnju? Moze li se od nje očekivati neka, i kolika ekonomska korist? Ovo je, nažalost, pitanje na koje [...]

Higijena i zaštita od bolesti koka nosilja

Da bi proivođač sa uspehom zaštitio živinu od bolesti, mora biti upoznat sa osnovnim pojmovima o nastajanju bolesti i reakciji obolele živine. Isto tako, potrebno je opšte znanje o merama kako najlakše sačuvati živinu od bolesti [...]

Ishrana podmlatka i koka nosilja za proizvodnju jaja za potrošnju

Ishranom kokoši moraju se zadovoljiti njihove potrebe za energijom, proteinima, mineralima, vitaminima i još nekim neophodnim materijama, kako bi kokoši održale svoje telo, obezbedilo njegov porast i, što je za proizvođača najvažnije nosile jaja. Nauka o [...]

Gajenje koka nosilja i proizvodnja jaja za potrošnju

Odgoj podmlatka - Podmladak lakog tipa se odgaja u baterijskom ili podnom sistemu držanja. Baterijski sistem držanja, koji se, zbog zahteva društava za dobrobit i zaštitu životinja sve više napušta u zapadnim zemljama, omogućuje znatno veću [...]

Najvažniji uredjaji i oprema za gajenje koka nosilja

Najvažnija tehnološka oprema u objektu za eksploataciju nosilja su: uređaj za držanje nosilja (kavezne baterije) i uređaji za provetravanje. S obzirom da su u kavezne baterije ugrađene hranilice i pojilice, o njima neće biti govora. Zapravo, [...]

1 2 3 4 5 6 »