Živinarstvo

Kvalitet jaja za potrošnju

Kvalitet jaja se određuje na osnovu njihovih spoljašnjih i unutrašnjih osobina. One osobine koje može da oceni potrošač čine tzv. konzumni kvalitet. Od spoljašnjih osobina najvažnije su veličina (masa) , oblik jajeta, boja, čistoća i građa [...]

Upravljanje proizvodnjom jaja za potrošnju pomoću računara

Razvoj informacijskih tehnologija učinio je da se danas na nov način upravlja živinarskom proizvodnjom. Upotreba računara kao savremenog sredstva automatskog upravljanja i kontrole parametara proizvodnje i prikupljanja podataka menja dosadašnju predstavu o upravljanju proizvodnjom. Ne postavlja [...]

Isplativost proizvodnje jaja za potrošnju

Mnogi, ako ne svi čitaoci ove publikacije, svakako će se upitati: da li se isplati proizvoditi jaja za potrošnju? Moze li se od nje očekivati neka, i kolika ekonomska korist? Ovo je, nažalost, pitanje na koje [...]

Higijena i zaštita od bolesti koka nosilja

Da bi proivođač sa uspehom zaštitio živinu od bolesti, mora biti upoznat sa osnovnim pojmovima o nastajanju bolesti i reakciji obolele živine. Isto tako, potrebno je opšte znanje o merama kako najlakše sačuvati živinu od bolesti [...]

Ishrana podmlatka i koka nosilja za proizvodnju jaja za potrošnju

Ishranom kokoši moraju se zadovoljiti njihove potrebe za energijom, proteinima, mineralima, vitaminima i još nekim neophodnim materijama, kako bi kokoši održale svoje telo, obezbedilo njegov porast i, što je za proizvođača najvažnije nosile jaja. Nauka o [...]

Gajenje koka nosilja i proizvodnja jaja za potrošnju

Odgoj podmlatka - Podmladak lakog tipa se odgaja u baterijskom ili podnom sistemu držanja. Baterijski sistem držanja, koji se, zbog zahteva društava za dobrobit i zaštitu životinja sve više napušta u zapadnim zemljama, omogućuje znatno veću [...]

Najvažniji uredjaji i oprema za gajenje koka nosilja

Najvažnija tehnološka oprema u objektu za eksploataciju nosilja su: uređaj za držanje nosilja (kavezne baterije) i uređaji za provetravanje. S obzirom da su u kavezne baterije ugrađene hranilice i pojilice, o njima neće biti govora. Zapravo, [...]

Sistemi za zagrevanje prostorije za koke nosilje

Uređaji za zagrevanje - Postoje dva sistema za zagrevanje objekta: sistem grejača i sistem ubacivanja toplog vazduha (nadpritisak). Od grejača spomenimo veštačke kvočke (električne, plinske) , Grejače (električne, plinske) za zagrevanje 1/4 ili 1/3 površine objekta, [...]

Sistemi za ventilaciju prostorije za koke nosilje

Uređaji za ventilaciju – S obzirom na razne tipove i proizvođače ventilatora, postoje i razna rešenja sistema za ventilaciju. Pomenućemo samo ona koja se najčešće koriste. Aksijalni ventilator „Sever”, tipa VA i VAC je niskopritisni, velikog [...]

Sistemi za pojenje koka nosilja

Uređaji za napajanje – Postoji više tipova pojilica za napajanja podmlatka. Svaki tip pojilice mora da zadovolji ove uslove: voda ne sme da se rasipa; duboka je, tupih rubova, visina se podešava prema uzrastu pilića; visina [...]

1 2 3 4 5 »