Home Ratarstvo Herbicidi za zaštitu kukuruza od korova

Herbicidi za zaštitu kukuruza od korova

by admin

U usevu kukuruza najveću rasprostranjenost i zastupljenost imaju sledeće širokolisne korovske vrste: pepeljuga, obični štir, divlji ladolež, poponac, palamida, čičak,ambrozija, divlji sirak, muhar sivi, zeleni muhar, pirevina… Kukuruz je biljka koja ima širok medjuredni razmak od oko 70cm ali i spor početni razvoj pa tek posle par meseci od setve odnosno posle nicanja, ima visinu kojom zatvara međuredni  prostor. Štete od korova manifestuju se kroz smanjene prinose i lošiji kvalitet ploda. Osim mera protiv korova koje podrazumevaju pravilan plodored, pravovremenu obradu zemlje, adekvatno djubrenje, mehaničke mere i navodnjavanje, herbicidi za kukuruz nekada su neophodni.

Pravilna primena herbicida

Vrsta herbicida se odredjuje prema zastupljenim vrstama korova i njihovoj gustini i starosti. Vodite računa o perzistentnosti – zadržavanju ostataka herbicida u zemljištu, zbog useva koja ćete gajiti u plodoredu nakon kukuruza.

Važne napomene: Kukuruz herbicidom treba zaštititi od korova još u vreme nicanja, korišćenje herbicida tokom intenzivne vegetacije kukuruza samo su korektivna mera zaštite, padavine mogu uticati na dejstvo herbicida. Napravite plan zaštite još pre nicanja i uskladite vreme primene preparata sa vremenom nicanja bijke.

prskanje kukuruza

Vreme primene herbicida

Broj listova kukuruza i vrste korova određuju koji ćemo preparat koristiti. Preporučuje se da se svaka primena ograniči do 8 listova kukuruza jer nakon toga kreće faza razvoja generativnih organa kukuruza, pa će svaka kasnija prskanja herbicidima ( do 10 listova) uticati na kvalitet prinosa.

Kritično vreme za suzbijanje korova je period u toku vegetacije kukuruza tokom kojeg novi korovi moraju biti suzbijeni kako bi se sprečili gubitci prinosa i kvaliteta. Suzbijanje korova pre i posle tog perioda nije opravdano.

Za herbicide koji se primenjuju posle setve, a pre nicanja neophodna je dobra obrada zemljišta i dovoljna količina padavina. Jako je važno da kiša padne u prvih nedelju dana posle tretiranja jer korov herbicid usvaja iz vode u zemljištu.

Herbicidi posle nicanja kukuruza – Koriste se najčesće posle 3 lista. Na osnovu prisutnosti, i faze rasta korova, ode se lako može odabrati odgovarajući herbicid ili njihova kombinacija. Obično je u pitanju suzbijanje korova kao sto su divlji sirak iz rizoma, palamida i poponac.

Ipak, ovo je iznuđeno rešenje koje je zapravo posledica nepoznavanja zakorovljenosti polja u predusevima ali i izostanka efekta zemljišnih herbicida zbog suše ili nekvalitetne obrade zemlje.

Herbicidi na domaćem tržištu

Radazin Extra TZ je kombinivani herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih korova i jednogodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu za zrno i za silažu. Proizvođač : Herbos Sredstvo se može primeniti nakon setve, a pre nicanja kukuruza, ili posle nicanja do 3 lista kukuruza, a pre nicanja ili u toku nicanja korova.

Talisman je selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza. Vreme primene je kada kukuruz ima 2 do 6 listova.

Herbicid Terbis deluje kao inhibitor fotosinteze. Obrazuje herbicidni film koji sprečava klijanje i nicanje korova ali se usvaja i preko lista korova. Spada u grupu triazina.

Tangenta je herbicid koji se primenjuje isključivo preko zemljišta ili folijarno kada kukuruz ima od 3 do 7 listova.

Plamen je selektivni, translokacioni herbicid. Usvaja se preko lisne mase i preko korenovog sistema. Inhibira deobu ćelija u meristemskim tkivima, i izaziva poremećaj rasta korova.

Siran 40 SC se usvaja lišćem i korenom. U biljci se kreće naviše i naniže brzim transportom kroz meristemska tkiva što dovodi do žutila i nekroze korovskih biljaka.

Laudis (Bayer) je sistemočni herbicid za suzbijanje korova u merkantilnom kukuruzu. Kao herbicid se koristi i za suzbijanje nekih jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u kukuruzu šećercu. Može se primeniti nakon nicanja do najkasnije 8 listova kukuruza šećerca. Sredstvo se sme koristiti samo jednom godišnje.

Lumax je kontaktni i translokacioni zemljišni i folijarni herbicid koji se primenuje u usevu kukuruza za suzbijanje nekih uskolisnih i širokolisnih korova, a u količini 3,5-4 l/ha posle setve, a pre nicanja kukuruza i korovskih biljaka. Moguća je i primena neposredno posle nicanja biljaka kukuruza i korova u količini od 3-3,5 l/ha, uz utrošak vode od 200 do 400 l po hektaru.

Nikon 4 sc je selektivni sistemični herbicid koji deluje u suzbijanju jednogodišnjih i višegodišnjih travni i širokolisnih korova u usevu merkantilnog i silažnog kukuruza.

Motivel – Manja količina ovog herbicida se može koristi za suzbijanje jednogodišnjih korova u ranijim razvojnim fazama, a veća količina u kasnijim stadijima razvoja korova.
Ako je nicanje korova ravnomerno koristi se jednokratno, onda kad kukuruz ima 3 – 6 listova, a ako je nicanje korova neranomerno i produženo, preporučuje se razdvojeno prskanje – dva puta po pola količine i to prvi put kada je kukuruz 10 – 15 cm visine, a drugi put posle 7 do 10 dana.

Motikan se koristi u usevima silažnog i merkantilnog kukuruza tretiranjem kada je kukuruz u fazi 5 listova a korovi 2-6 listova.

Preporučujemo