Home ŽivinarstvoTov pilića Inkubiranje – proizvodnja tovnih pilića

Inkubiranje – proizvodnja tovnih pilića

by admin
Higijena inkubiranja i osnovne postavke inkubatorske stanice 

Glavni zadatak savremenog inkubiranja je da od uloženih jaja za nasad proizvede maksimalan broj vitalnih i zdravih jednodnevnih tovnih pilića kao osnovni uslov za njihovo stavljanje u tov. Pored određenih postupaka tehnologije, ostvarivanje ovog zadatka počiva i na higijeni inkubiranja, tj. Na higijeni držanja roditeljskog jata, higijeni postupanja sa jajima za nasad od trenutka kad se snesu pa do ula ganja, i higijeni inkubiranja u samoj inkubatorskoj stanici.

Higjena držanja roditeljskog jata ima dominatnu ulogu u proizvodnji jednodnevnih tovnih pilića. Samo zdravo roditeljsko jato daje biološki sposobna jaja za nasad, iz kojih će se izvesti kvalitetni jednodnevni pilići. Za roditeljsko jato se odabira ona selekcija koja pokazuje genetsku otpornost prema određenim bolestima, i neophodno je da se jato zakonski obaveznim i specifičnim (shodno epizootiološkoj situaciji oblasti gde se nalazi roditeljska farma) preventivnim programom zaštiti od bolesti.

Higijena postupanja sa jajima za nasad traži tačno pridržavanjs propisanih higijenskih mera, što je preduslov za uspeh u sprečavanju horizontalnog širenja bolesti. Da se onemogući ovaj put širenja bolesti, još na roditeljskoj farmi se, u dezinfikovane perforirane uloške, sakupljaju samo čista jaja i obavezno gasiraju i čuvaju u kondicioniranoj prostoriji farme do maksimalnog dozvoljenog vremena. Shono planu proizvodnje, jaja za nasad se prevoze do inkubatorske stanice u za to opremljenom i dezinfikovanom vozilu.

U inkubatorskoj stanici važan činilac je dezinfekcija jaja. Ovaj postupak mora da spreči prenošenje infektivnih uzročnika ljuskom jaja, predmetima i priborom koji se koriste u procesu inkubiranja. Pored toga je nužna i striktna primena onih mera, kojima se neškodljivo uklanjaju ostaci inkubiranja, uginuli embrioni, nevitalni pilići i dr.

Higijena inkubiranja u užem smislu podrazumeva sprečavanje horizontalnog širenja bolesti još pri projektovanju inkubatorske stanice. Pravilnom izgradnjom i funkcijskim rasporedom prostorija omogućava se da inkubatorska stanica ispuni zahteve tehnologije i sprovođenja mera higijene inkubiranja. Pritom se uzimaju u obzir i osnovne postavke inkubatorske stanice: funkcija, kapacitet i izbor tehnoloske opreme.cija inkubatorske stanice određuje smer proizvodnje reprodukcijske farme, tehnološku povezanost stanice sa tovilištem i određena načela intenzivnog živinarstva: inkubiraju se jaja za nasad samo jedne vrste živine a u okviru ovog imperativ je pridržavanje i načela: „jedna provenijenca, jedna generacija, jedna namena i isključivanje uslužnog inkubiranja”, kao i načela: „prljavo – čisto”.

Kapacitet inkubatorske stanice se određuje na osnovu planirane proizvodnje jaja za nasad same farme brojlerskih roditelja. Određivanje kapaciteta je bitan faktor za izbor tehnološke opreme. Zbog različitih dimenzija i tehničkih odlika tipova ležionika i izvodionika i ostale opreme, i sam izbor tehnološke opreme je takođe važan faktor pri određivanju kvadrature i kubature inkubatorske stanice.

Utvrđivanjem funkcije i kapaciteta i izborom tehnološke opreme omogućuje se tehnologija inkubiranja po načelu intenzivnog živinarstva: „sve unutra – sve napolje”.

Sažet prikaz tehnologije i procesa inkubiranja

Sakupljanje, selekcija i transport jaja za nasad od farme do inkubatorske stanice – U prostoriji za klasiranje jaja (manipulativni deo proizvodnog objekta farme) odabiraju se jaja za nasad. Izdvajaju se prljava i napukla jaja, jaja sa tankom ili grubom i nejednakom ljuskom, jaja sa česticama krvi ili mesa, suviše mala i suviše velika jaja. Samo se čista jaja, pravilnog oblika, mase od 50 do 70g stavljaju u perforirane uloške vrhom na dole, gasiraju (u komori za gasiranje) i do transporta skladište u posebnoj prostoriji.

Utovar jaja za nasad i prevoz do inkubatorske stanice mora da je pažljiv. Tovarni prostor vozila za unutrašnji saobraćaj se pre utovara jaja temeljno dezinfikuje formaldehidskim parama. Na 1 m3 tovarnog prostora koristi se 21 m1 40% formalina, 17 g kalijumpermanganata i 21 m1 vode. Tovarni prostor se gasira u garaži ili nekoj drugoj prostoriji u kojoj se održava temperatura od 26 – 30°C. Gasira se najmanje 12 a najbolje je 24 sata.

Prijem, gasiranje i skladištenje jaja za nasad 

Jaja za nasad, dopremljena u kartonskim kutijama, najbolje je odmah staviti na drvene palete i u prostoriji za prijem i sortiranje jaja pripremiti ih za dalje inkubiranje. Sva odstranjena jaja, koja se ne mogu upotrebiti za konzum, pakuju se u čvrste plastične kese, pri vrhu dobro zatvorene, i neškodljivo uklanjaju. Preporučljivo je da se sva postupanja sa jajima za nasad od dolaska u stanicu obavljaju pomoću uređaja sa vakum sisaljkama i postoljem. Zaposleno osoblje pri radu ima tanke gumene rukavice.

Odabrana jaja za inkubiranje se vrhom prema dole stavljaju u lese ležionika. U prostoriji za prijem i sortiranje jaja održava se temperatura od 18 do 20°C (minimum 15, a maksimum 24°C) i relativna vlažnost od 60 do 70%. Na sve lese ležioničkih kolica se nalepe etikete sa podacima: broj objekta i jato nosilja, datum kad je jaja snešeno i datum ulaganja.

Jaja za nasad u inkubatbrskoj stanici se gasiraju u gasnoj komori (temperatura od 22 do 26°C, relativna vlažnost 75%). Po gasiranju se jaja za nasad otpremaju u halu za inkubiranje ili u skladište jaja, već prema utvrđenoj dinamici ulaganja.

Jaja se skladište u prostoriji u kojoj se, u zavisnosti od dužine skladištenja održava temperatura od 12 do 18°C i relativna vlažnost od 70 do 80%. Skladište jaja se dobro ventilira. Jaja za nasad se ne skladište duže od 7 dana, sem u slučaju neophodnosti. Najbolji rezultati se postižu sa jajima za nasad koja nisu skladištena duže od 4 dana (na temperaturi od 15 do 18°C.

Predzarevanje jaja i ulaganje u ležionik

Radi što boljeg izvođenja neophodno je da se jaja za nasad pre ulaganja prethodno zagreju. Ni u kom slučaju se ne sme dopustiti da se jaja za nasad neposredno iz skladišta stave u ležionik, jer će pretrpeti temperaturni šok. Zato se jaja, izneta iz skla dišta, zagrevaju u gasnoj komori ili u hali za inkubiranje 6 časova pre ulaganja (u hali za inkubiranje temperatura treba da je 20 do 24°Ci optimalna ventilacija). Jaja, koja su skladištena duže od 7 dana, moraju se za svaki dan duži od 7 dana zagrevati po 30 minuta više. Ukoliko dinamika proizvodnje to dozvoljava, jaja za nasad zagrevati i do 12 časova.

Prema vrsti inkubatora i kapacitetu roditeljske farme, jaja za nasad se ulažu u ležionik dva puta nedeljno (na 3, 5 dana). Pre ulaganja ležionik se radi zagrevanja uključi najmanje 2 sata ranije da se izbegne orošavanje jaja. Ulaže se pažljivo: aparat se isključi i lagano uguraju kolica sa lesama koje su u horizontalnom položaju. Potom se vrata dobro zatvore i inkubator pusti u rad. Tokom inkubiranja kontroliše se temperatura, vlaga i okretanje jaja i vodi evidencija o tome. Normalna temperatura u ležioniku je oko 37, 8°C. Dopuštene su oscilacije od najviše 0, 3%, odnosno jedne de setinke °C. To je ujedno i temperaturna razlika za uključivanje i isključivanje grejanja ili hlađenja.

Ventilacija je najvažniji faktor i to ne samo zbog izmene gasova, već i zbog ujednačenosti temperature i vlage. Nikada u hali za inkubiranje ne sme da bude nizak pritisak, jer on negativno utiče na razvoj embriona, već blag nadpritisak od najmanje 3 milibara. U aparat mora da ulazi samo svež vazduh ravnomerno temperiran.

Jaja za nasad se lampiraju 6. i 18. dana inkubiranja. Pritom se odstranjuju neoplođena jaja i ona u kojima je embrion uginuo. Stavljena u čvrste plastične kese, takva jaja se neškodljivo uklanjaju. O broju neoplođenih ili uklonjenih jaja zbog uginuća embriona vodi se evidencija, jer su to podaci važni za rad i roditeljske farme i inkubatorske stanice. Jaja sa uginulim embrionima obavezno se šalju na bakteriološku analizu. U slučaju povećanog procenta uginuća embriona ispituje se funkcionalnost ležionika, kontroliše mikroklimat u skladištu i prostoriji za prijem jaja. Uzrok se traži i u bakteriološkoj analizi uginulih embriona. Odmah se preduzimaju sve potrebne mere radi otklanjanja uzroka.

Prebacivanje – Jaja za nasad se prebacuju iz ležioničke u izvodioničku opremu u prostoriji za prebacivanje jaja (temperatura od 22 do 26°C a relativna vlažnost 60 do 70%). Iz ležionika se vade kolica po kolica, zapravo onoliko koliko se može isprazniti za maksimalno 15 minuta, da se jaja ne bi ohladila. Jaja se u izvodionička kolica i ladice, prethodno zagrejane na 37°C, prebacuju obično 18. dana inkubiranja.

Ulaganje u izvodionik i izvođenje – Izvodionik se pre ulaganja zagreje bar dva sata ranije na 38°C (u njemu je relativna vlažnost oko 60°C. Po ulaganju temperatura se polako spusti na 37, 5°C. I ovde su dozvoljene male temperatur ne oscilacije, dok se vlaga pomoću automata tokom izvođenja menja: od 60% povisi se na 80% čim je 1/3 jaja nakljuvano. Tu postoje manje razlike, zavisno od porekla i starosti jaja. Kao i od tipa aparata (pridržavati se uputstva proizvođača).

Tokom izvođenja pilića oslobađa se veliki broj mikroorganizma i zagađuje vazduh u aparatu. Zbog toga je u izvodioniku gasiranje obavezno. U tu svrhu se za svaki m3 izvodionika napuni porcelanska posuda sa 10 g kalijumpermanganata i 20 m1 40% formalina i gasira se 10 minuta. Preporučuje se tzv. trajno gasiranje stalnim dodavanjem formalina. U tom slučaju se mora paziti da se gasira samo dok su pilići vlažni. U hali za izvođenje održava se temperatura od 22 do 26°C i relativna vlažnost od 60 do 75%, stalan podpritisak i optimalna ventilacija.

Vađenje i pakovanje jednodnevnih tovnih pilića 

Posle 21. dana inkubiranja osušeni pilići se izvodioničkim kolicima 22. dana ujutro prevoze u prostoriju za vađenje i pakovanje i dovoze do stalnog stola, na kome se obavlja vađenje i pakovanje. Iznad stola, dugačkog oko 4 m i širokog oko 1, 2 m, mora da postoji zvonasto proširenje aspiratora – ventilatora. Uključivanjem aspiratora tokom vađenja pilića odstranjuje se organska prašina nastala procesom inkubiranja koja predstavlja infektivni materijal.

Ova prostorija (temperatura od 22 do 26°C a relativna vlažnost od oko 60%) je opremljena potrebnom opremom za vađenje, sortiranje i pakovanje, kao i za neškodljivo uklanjanje otpadaka inkubiranja. Svi zdravi i vitalni pilići se vade, broje i pakuju u kartonske ili plastične kutije sa ode ljcima. U svaki odeljak se stavi 25 pilića, tj. ukupno u celu kutiju 100.

Izvedeni i izvađeni jednodnevni tovni pilići mora da su živahni, da aktivno reaguju na zvuk, da imaju zatvoren pupak i ružičastu kloaku; meko, glatko i sjajno paperje; čvrste noge, jasne i sjajne oči; kratak, debeo i čvrst kljun; krila koja su čvrsto priljubljena uz trup. Uginuli ili slabo vitalni pilići se propisanim postupkom pakuju i šalju u nadležnu veterinarsku dijagnostičku laboratoriju radi bakteriološke analize.

Prostorija za vađenje i pakovanje jednodnevnih tovnih pilića se obavezno temeljno čisti i dezinfikuje nosle obavljenog posla. Preporučljivo je da se ista prostorija očisti i dezinfikuje dan u oči operacije vađenja jednodievnih tovnih pilića.

Dezinfekcija prostora i tehnološke opreme za tov pilića

Pri vađenju jednodnevnih tovnih pilića ostaci procesa inkubiranja (ljuska od jajeta, ostaci žumanceta i drugih produkata izlučivanja embriona, uginuli pilići i dr.) neškodljivo se uklanjaju tako, što se stavljaju u čvrste plastične kese, i odnose van zgrade stanice (peć za spaljivanje ili udaljena i za to određena deponija).

Kolica sa ladicama se odvoze u prostoriju za pranje i dezinfekciju radi pranja i dezinfekcije aparatom pod pritiskom. Posle pranja i dezinfekcije kolica i ladice se dobro osuše pre nego što se stave u dalju funkciju. Pod, zidovi i tavanica prostorije za pranje i dezinfekciju se takođe posle svakog operativnog zahvata operu i dezinfikuju aparatom za dezinfekciju pod pritiskom.

Oprema za jednodevne tovne pilice

Sa tek izvedenim jednodnevnim pilićima se postupa bez grubosti. Pri utovaru se vodi računa da u odnosu na uslove vozila pilići imaju povoljnu temperaturu i ventilaciju. Kutije sa pilićima se slažu tako da između njih i zidova vozila ima dovoljno prostora. Leti se pilići isporučuju samo noću ili veoma rano ujutro, brzo, udobno i pod sanitarnim uslovima.

Transportno vozilo isključivo služi za prevoz jednodnevnih tovih pilića i ne upotrebljava se ni za koju drugu svrhu. Najbolja su klimatizovana vozila koja su pre upotrebe temeljno očišćenja i dezinfikovana nekorodirajućim rastvorom dezinficijensa. Pri utovaru, tj. Pri otvorenim vratima vozila rade prednji ventilatori, kako bi se na vreme sprečilo prezagrevanje tovarnog prostora. Pre zatvaranja zadnjih vrata po utovaru, uključuju se zadnji ventilatori. Tovari se preko rampe ili pomoću ugrađenog elektrohidrauličnog uređaja. Vozač prati situaciju u tovarnom prostoru i pravilno reguliše temperaturu (oko 20°C) i ventilaciju i vozi direktno do odredišta (izbegava saobraćajne gužve i ne zaustavlja se radi kafe ili ručka).

Preporučujemo