Home StočarstvoSvinje Trihineloza kod svinja

Trihineloza kod svinja

by admin

Trihine su mali, prostim okom skoro nevidljivi crvići, koji žive u crevima i u krvi zaraženih životinja. Mogu da žive u svinjama, pacovima, miševima, psima, mačkama divljim svinjama, lisicama, jazavcima i medvedima.
Čovek dobija trihinozu ako jede sirovo svinjsko meso (kobasice, suvo meso itd.) u kome ima trihina.

Svinje se zaraze obično na taj način, što jedu hranu zagađenu izmetom pacova, miševa, svinja ili ljudi koji boluju od ove bolesti, a mogu se zaraziti i mesom od pacova i miševa.

Znaci bolesti: Može se desiti dd svinja teško oboli i ugine od trihinoze. Ali to su retki slučajevi. Osično se kod njih ne pojavljuju nikakvi naročiti snaci bolesti. Ipak trihinozu svinja moramo da suzbijamo radi velike opasnosti koju ona predstavlja za čoveka.

Predohrana. Čistoća staja. Uništavanje pacova i miševa. Ne puštati svinje da idu na đubrišta. Ne davati im da jedu otpatke mesa u sirovom stanju.

Preporučujemo