Home ŽivinarstvoProizvodnja jaja Najvažniji uredjaji i oprema za gajenje koka nosilja

Najvažniji uredjaji i oprema za gajenje koka nosilja

by admin

Najvažnija tehnološka oprema u objektu za eksploataciju nosilja su: uređaj za držanje nosilja (kavezne baterije) i uređaji za provetravanje. S obzirom da su u kavezne baterije ugrađene hranilice i pojilice, o njima neće biti govora. Zapravo, kad je reč o ishrani nosilja, treba napomenuti da sve više koristi kontrolisana ishrana nosilja, tj. Dnevno se daje ona količina hrane koja treba da za sve jedinke u jatu pokrije potrebe dnevne proizvodnje jaja i potrebe života prema mikroklimatu objekta. Danas se ove količine hrane veoma precizno određuju sistemima upravljanja proizvodnjom pomoću računara kojim se istovremeno kontroliše i mikroklimat i sam tok proizvodnje. Takođe se neće govoriti ni o uređaju za prikupljanje jaja i o sušenju i izbacivanju đubreta, jer su ovi uređaji ugrađeni u savremene baterije i uglavnom potpuno automatizovani.

Oprema za držanje nosilja – Mada je o kaveznim baterijama bilo govora u prethodnim poglavljima, nije na odmet ponoviti da postoje mnogi tipovi kaveznih baterija koje proizvode razni proizvođači. Osnovni tipovi su kavezi „Fiat- deck „Californiaa” i „Compcta” .

Kavezi tipa „Fiat deck” se postavljaju u jednu ravan, obično u 4 reda.

Ishrana, napajanje i sakupljanje jaja su regulisani automatski. Ispod kaveza se nalazi jama za đubre sa automatskim uređajem za čišćenje u željenom vremenskom periodu. U našoj zemlji ovaj tip kaveza se veoma retko koristi.

Kavezi tipa „California” se postavljaju stepenasto, obično u dva ili tri sprata. Đubre pada u jamu za đubre, ugrađenu u pod objekta, odakle se automatski uklanja. Nosilje u kavezima se hrane i napajaju ručno ili automatizovano sa strane hodnika za opsluživanje. Sistem sakupljanja jaja je automatizovan ali može biti i ručni. Naši proizvođači opreme proizvode ovaj tip pod imenom „kaskadni kavez” u stojećoj i zidnoj varijanti. Ovaj tip je veoma pogodan za držanje malih i srednjih jata nosilja. U kaveze, podne površine od 2187 cm2, stavlja se po 5 nosilja (na svaku nosilju dođe 437 sm2).

Kavezi tipa „Compracta ” su postavljeni u dva reda, tako da se zadnjim zidom naslanjaju jedan na drugi, čineći jednu bateriju. Baterije su obično trospratne, ali, shodno veličini objekta, mogu biti i sa 7 spratova za potrebe farmi sa velikim jatima nosilja . Ishrana, napajanje, sakupljanje jaja i izđubrivanje (sa sušenjem) su automatizovani. Svaki sprat baterije ima svoj sistem sušenja i odstranjivanja đubreta (plastične trake) koji se pušta u pogon po potrebi (obavezno ako procenat amonijaka u vazduhu objekta pređe dozvoljenih 10 – 15 ppm). Za lagerovanje đubreta izgrađuju se ispod poda objekta betonski bunkeri, u koje se uređajem za izđubrivanje, a preko šahtova ispod svake baterije (na kraju tehničkog dela objekta) , ubacuje đubre. Ovaj betonski bunker se neškdljivo prazni posle završenog proizvodnog ciklusa ili prema potrebi, ukoliko je đubre osušeno (kao sirovina sa višestrukom primenom veoma je traženo.

U objekte, koji se koriste za poluintenzivan ili ekstenzivan način držanja nosilja, ugrađuje se tehnološka oprema kao i u objekte za odgoj podmlatka, s tim što se dodaju pojedinačna gnezda, zatvorenog (za 3 – 4 nosilje) ili otvorenog tipa (za 4 – 5 nosilja) ili skupna gnezda (za 50 nosilja) i sedala.

Kao sedala koriste se četvrtaste letve, zaobljenih ivica, širine 6 a debljine 4 sm. Pri postavljanju sedala vodi se računa da rastojanje između zida i poslednjeg sedala bude 25 sm između sedala 35 sm i prvog sedala i ivice jame za đubre 20 sm. Za 5 – 6 nosilja jaja za potrošnju je dovoljan 1 dužinski metar sedala.

Ono što je rečeno o uređajima za provetravanje u objektima za odgoj podmlatka u potpunosti važi i za objekte za eksploataciju nosilja, s napomenom da oni u objektima intenzivne proizvodnje jaja za potrošnju predstavljaju srce mikroklimata.

Preporučujemo